Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
BESKRIVELSE AV GAULDAL BRANN OG REDNING IKS

Gauldal Brann og Redning IKS, GBR, er et interkommunalt selskap og eies av kommunene Midtre Gauldal, med 30 %, og Melhus, med 70 %.

GBR er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Formålet med selskapet er å ivareta eiernes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

GBR er organisert i tre avdelinger; administrasjon, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

Administrasjonen er lokalisert ved Melhus brannstasjon, hvor brannsjef/daglig leder har kontor. Administrasjonen har ansvar for økonomi, regnskap, lønn, personalsaker, innkjøp, sekretariat for representantskap og styre og saksforberedelser av aktuelle saker innenfor fagfeltet. Regnskapet føres av Melhus Regnskap AS. Utbetaling av lønn skjer via Melhus Regnskap AS. Personalavdelingen ved Melhus kommune yter rådgivning i personalsaker, ved lønnsforhandlinger og lignende.

Forebyggende avdeling ivaretar tilsyn med særskilte brannobjekter, behandling av saker i henhold til brannvernlovgivningen, utfører opplæring og brannverninformasjon, tilsyn med fyringsanlegg og feiing. Avdelingen har en leder, en branningeniør, to branninspektører, 4 feiersvenner og 1 feierlærling Avdelingen er lokalisert med kontorer på Melhus brannstasjon og på Støren rådhus.

Beredskapsavdelingen ivaretar aktutthendelsene og er nok det som de fleste forbinder med brannvesenet. Avdelingsleder beredskap har kontor i rådhuset på Støren. Vi har 8 brannstasjoner, bemannet med deltidsansatte mannskaper, slik følgende tabell viser;
 
Brannstasjon Sted Antall mannskaper
1 Melhus 16
2 Lundamo 10
3 Hølonda (Gåsbakken og Korsvegen) 15
4 Støren 16
5 Singsås 10
6 Budal 10
7 Soknedal 10

Hvor de forskjellige brannstasjonene er plassert er vist i kartet du finner her.
 
Totalt hadde GBR 189 utrykninger i 2014, hvorav 120 var i Melhus og 66 i Midtre Gauldal.
 
 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord