Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
FEIING
 

En av feiernes hovedoppgaver er rengjøring av skorstein (pipe) for å opprettholde god trekk og redusere faren for brann. God trekk er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. (Les mer her om fyringsråd.) God utnyttelse av veden fører samtidig til at mengden brennbart sot i skorsteinen reduseres og med det faren for sotbrann.
 
Alle røykkanaler for oppvarming av rom og bygninger skal feies etter behov og minst én gang hvert fjerde år. (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.)
 
Nødvendig feiehyppighet fastsettes av feieren på bakgrunn av en vurdering av type og mengde sot i hvert enkelt pipeløp. På et bolighus med flere fyringsanlegg, er det ikke uvanlig at kanskje ett eller to pipeløp har behov for hyppigere feiing enn resten. På feierapporten som feieren legger igjen etter utført feiing, er dette angitt enten med tekst eller vist på en skjematisk tegning.
 
Varsel og gjennomføring av feiing
For at vi skal kunne gjennomføre feiing og tilsyn på en rasjonell måte, følger feierne en fastsatt rute.
 

Når det er din tur, får du varsel i postkassen eller på døra 2 til 5 dager før feieren kommer. Ved lengre varslingstid er det erfaringsmessig en del som glemmer at feieren kommer. Vi kan også varsle via SMS, men huseier må da ta kontakt med oss. Stort sett går det greit og det kan være aktuelt hvis huseier f.eks. har postboks eller pendler.

 

Viktig: Hvis du har vært bortreist og oppdager at feieren har vært der mens du var borte, ta kontakt med oss for å gjøre en ny avtale om feiing. Hvis feierne fortsatt er i nærområdet, vil feiing normalt bli utført i løpet av noen dager. Hvis ikke, vil du få nytt varsel senere på året.

 

Feierne har med egen stige for atkomst til taket (husstige). Dette er fordi Arbeidstilsynet krever at alt stigemateriell til yrkesbruk skal være typegodkjent.

 

Nederst på varslingslappen er det en kvittering som skal rives av og henges lett synlig på dørklinka eller ved ytterdøra. Før på gårds- og bruksnummer eller gateadresse i tillegg til en signatur som bekrefter at ovnstrekker og spjeld er stengt og fyringsanlegget er klart for feiing.
Hvis lappen ikke er hengt ut, blir det ikke feid.
 
Hvis feieren ikke kommer på varslet dag, er dette på grunn av sykdom eller beredskapsoppgaver. I slike tilfeller, eller hvis vinden er for sterk til at det er tilrådelig å ferdes på tak, blir det gitt nytt varsel. Informasjon om dette står på feievarselet.
 
Ta gjerne kontakt med feieren direkte, dersom har spørsmål til feiinga. Bruk telefonnr. som er avkrysset nederst på feievarselet. Stort sett svarer vi på telefonen mellom kl. 08 og 14. Hvis vi er opptatt akkurat når du ringer, ringer vi tilbake så fort vi har anledning.

 

Huskeliste før feiing:

- Varsle alle som bor i huset.

- Sjekk at ildstedene er slukket.

- Steng ovnsdører, luker og spjeld.

- Sjekk at sotluka er skikkelig stengt.

- Heng signert kvitteringslapp på dørklinka/godt synlig. 

 

 

De aller fleste skorsteiner blir feid fra taket. Huseier må sørge for at feieren på en sikker måte kan bevege seg på taket opp til arbeidsplassen ved skorsteinen. Feiing kan også utføres fra feieluke på loft. Mer om det her.

 

Hvis huseier ikke er hjemme når feieren kommer, er det huseier som selv må sørge for å ta ut sotet fra sotluka. Sotet fra vanlig vedfyring kan kastet i restavfallet. Fyres det med olje/parafin er sotet spesialavfall og må leveres på miljøstasjon/gjenbruksplass.
 
Etter feiing
Når feiing er utført, legger feieren igjen en feierapport som angir tid til neste feiing. Hyppigheten angitt på feierapporten vil du se igjen på satsen for feiing på feie- og tilsynsgebyret påfølgende år.
 
Dersom feiing ikke blir utført, får huseieren i tillegg tilsendt en rapport i etterkant som forklarer hvorfor det ikke ble feid. Der hvor det er flere hjemmelshavere til en eiendom, sendes rapporten til en av dem. I rapporten ber feiervesenet om en tilbakemelding fra huseier om når og hvordan de påpekte avvikene vil bli rettet. Samtidig gjøres det oppmerksom på at dersom det ikke blir gitt en tilfredsstillende tilbakemelding, vil feiervesenet fatte vedtak om retting.
 

Feie- og tilsynstjenesten er regulert av Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Link til forskriften finner du her.

 

Husk! Feiing og tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal utføres av fagpersonell.

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord