Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
HVA KREVES AV SIKRINGSUTSTYR?
 

 
Litt om bakgrunnen for kravet om sikringsutstyr på taket
Hos de aller fleste feies skorsteinen fra taket. Som følge av Arbeidstilsynets krav til sikker arbeidsplass for feierne har vi har vært nødt til å skjerpe inn kravene til taksikring der hvor det feies fra tak som har helling utover. Fokuset har økt på dette området de senere årene og feierne ble fra 01.01.07 pålagt å ikke feie fra tak der hvor takstige/-trinn ikke var tilfredsstillende. Vi har informert om dette via massemedia og personlig kontakt med mange huseiere, men erfaring har vist at informasjon i forkant bare delvis har gitt ønsket resultat. Vi har i stedet tilbudt feiing på nytt når huseier har fått ordnet tilfredsstillende taksikring og gitt oss varsel om dette.
 
Feieren skal kunne ferdes sikkert på taket og kunne utføre feiing fra et sikkert sted uansett årstid. I tillegg skal sikringsutstyret sørge for at feieren kan ferdes på taket uten å foråsake skade på taktekkingen. Ansvaret for å sørge for at atkomsten er tilfredsstillende er huseierens jf. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6 Atkomst for feiing:
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.

Hvor feiing ikke skjer fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykkanal.

Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

 
Hva kreves?
Der hvor feiing skjer feiing fra tak med helling utover, skal det være fastmontert takstige eller -trinn helt opp til arbeidsstedet ved skorsteinen. På tak med flere skorsteiner, skal det være takbru eller stige/trinn til hver skorstein. Se retningslinje nederst i artikkelen.
 
Er gesimshøyden over 5 meter, skal det være montert stigefeste for feste av løs stige. Stigefeste vil i tillegg til å hindre stigen i å gli sidelengs, beskytte takrenna/anleggsflata der stigen settes opp. Feierne har selv med seg stige fra bakken opp til taket (hus-stige).
 
Takstige/-trinn, takbru og feieplattform skal være fastgjort i takkonstruksjonen, være av korrosjonsbestandig metall og utformet med sklisikre trinn. På markedet er det mange forskjellige takstigeløsninger tilpasset ulike taktekkinger og hellingsgrader.
 
Er skorsteinen høyere enn 1,2 meter over tak, skal det være montert feieplattform eller feieluke.
 
Som alternativ til feiing fra tak, kan det monteres feieluke på loftet der hvor det er egnet. Huseier må da sørge for at noen er hjemme når det blir varslet om feiing.
 
Husk at ingenting varer evig – takstige og –trinn trenger også ettersyn og vedlikehold på lik linje som taket forøvrig.
 

HVORFOR GODKJENNES IKKE SKORSTEINEN SOM FORANKRINGSPUNKT?

Skorstein skal være oppsatt med klaring til tak og etasjeskiller for å motvirke lastoverføring fra tilliggende bygningsdeler og for at skorsteinen skal ha mulighet for å bevege seg fritt i forhold til omkringliggende konstruksjoner. Elementskorsteiner armeres vanligvis fra toppen og ned gjennom takbåndet, men kun for å hindre at skorsteinen selv brekker. Teglskorsteiner er vanligvis uten armering.
Selv om skorsteinen ser solid ut så er det ingen produsenter, så langt vi kjenner til, som lager skorsteiner som er godkjennt som forankringspunkt.
 

DITT ANSVAR – VÅR TRYGGHET!

Huseier skal sørge for at adkomst til pipe på tak kan foregå trygt uansett årstid og føreforhold.

 

 

Feiing

 
 
Dette er gjeldende retningslinje for takstige, trinn, takbru og plattform;
 

HMS-DOKUMENTASJON

3-606

Revidert dato:

- med hjemmel i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, av 6.desember 1996, § 1, 2, 4 og 5.

Vedtatt av brannsjefen etter fullmakt fra kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal.

12.10.10

Ansv. Sign.

RETNINGSLINJER FOR TAKSTIGE, TRINN, TAKBRU ELLER PLATTFORM.

Huseier skal:

Der hvor feiing skjer fra tak skal huseier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst på taket.

Gauldal Brann og Redning IKS skal:

Gauldal Brann og Redning IKS, GBR, skal sørge for at sikkerhetsnivået for arbeid som gjøres på tak er på linje med hva som kreves av sikringstiltak ved kortvarig arbeid på tak i medhold av arbeidsmiljøloven med forskrifter.

Hjemmel:

Retningslinjen er hjemlet i Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6 Atkomst for feiing. Retningslinjen angir kravene som stilles for å sikre at feieren kan ferdes sikkert på taket uten å forårsake skade og kan utføre feiing fra et sikkert sted. Hensikten med retningslinjen er å ivareta de krav som stilles til sikker arbeidsplass iht. arbeidsmiljølovgivningen.

Følgende krav stilles:

Det forutsettes å være montert takstige, trinn eller takbru på alle tak som har helling, og hvor samlet fallhøyde er over 2 meter. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å kreve takstige, trinn og/eller takbru der hvor fallhøyden er lavere.

De generelle hovedkravene som takstiger, trinn, takbruer og plattformer skal tilfredsstille er følgende:

  • Må være laget av metall.

  • Må være korrosjonsbestandig.

  • Må være fastgjort i takkonstruksjonen. Det må være minst to festepunkter for hver del og stiger skal minst være festet øverst og nederst på taket.

  • Må tåle minst 150 kg statisk belastning.

  • Må kunne brukes som forankringspunkt for sikkerhetstau/ sikringssele.

  • Må ha sklisikre trinn med utforming som hindrer utglidning også til siden.

  • Er avstanden fra takflate til topp pipe større enn 1,2 m skal det finnes fastmontert plattform eller feieluke.

Vurdering og dokumentasjon:

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering på stedet i hvert enkelt tilfelle av om takstige, trinn, takbru eller plattform er tilfredsstillende i henhold til retningslinjen.

Der hvor atkomst for feiing fra tak ikke er tilfredsstillende, sendes rapport iht. instruks for ordinær feiing.

Anbefaling:

GBR anbefaler at det brukes typegodkjent utstyr, selv om dette i dag ikke er et direkte forskriftskrav for eldre bebyggelse. Bruk av typegodkjent utstyr tilpasset det aktuelle taket og montert i henhold til monteringsanvisning, gir en tilfredsstillende løsning.

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord