Salg av fyrverkeri til forbruker

11. april 2024

Gebyr for behandling av søknader om salg

Kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal innførte fra 1.1.2024 gebyr for behandling av saker om salg av fyrverkeri. Gebyret gjelder saker som omfatter utsalgssteder i Melhus og Midtre Gauldal kommuner og er vedtatt med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 28, og Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. Gebyret er unntatt merverdiavgift.

Behandling av saker om salg av fyrverkeri:
Sats for 2024 (uten mva.)
Behandling av søknad om handel med og midlertidig oppbevaring av fyrverkeri 4800,-
Tilleggsgebyr for endring i søknad, ut over endring av ansvarshavende 2000,-

Søknadsprosessen og nødvendig dokumentasjon

Søknader om handel med og midlertidig oppbevaring av fyrverkeri til forbruker skal være brannvesenet i hende innen 1. mai. Søknadene skal være fullstendige og sendes til [email protected]

Vi jobber for å få på plass en skjemaløsning for å bedre sikre søknadsprosessen, men inntil videre må epost benyttes.

Etter søknadsfristens utløp, blir faktura for innsendte søknader sendt ut. Deretter starter søknadsbehandlingen. Behandling forutsetter betalt gebyr. Alle søknadene skal være behandlet innen utgangen av juni. 

Det kan bare gis tillatelse til søkere som driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted. Tillatelsen gis til virksomheten, og forutsetter at virksomheten har minst en person ansatt som har gått obligatorisk handelskurs og har gyldig kompetansebevis fra Norsk brannvernforening. En fullstendig søknad skal inneholde:

  • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (skjema fra DSB).
  • Oppdatert firmaattest.
  • Risikokartlegging og handlingsplan for fyrverkerisalget (skal være oppdatert og ta hensyn til omkringliggende farer).
  • Beskrivelse av hvordan returvarer håndteres.
  • Målsatt tegning/situasjonskart som viser utsalgsstedet med alle gjeldende avstandskrav, samt eventuelle avsperringer. Avstandskrav til kjøretøy gjelder både parkerte og i bevegelse.
  • Oversiktskrav over plassering av lager med angitt avstand til alle gjeldende avstandskrav, samt eventuelle avsperringer. Avstandskrav til kjøretøy gjelder både parkerte og i bevegelse.
  • Kopi av gyldig sertifikat for særskilt utpekt person (ansvarshavende) og eventuell stedfortreder(e), som minst må gjelde til slutten av januar påfølgende år.
  • Dokumentasjon på ansettelse for ansvarshavende og eventuelle stedfortredere for periode fyrverkeri kan forventes å bli håndtert i virksomheten, minst til slutten av januar påfølgende år.
  • Grunneiers tillatelse ved bruk av annen eiendom til salg/lager.

Se mer informasjon på DSB sine hjemmesider.