Forsamlingslokale

Risiko- og sårbarhetsanalyse

En risiko- og sårbarhetsanalyse skal kartlegge risikoen hos dere, samt sannsynligheten for at det kan skje og hva konsekvensene eventuelt kan bli. Ved å ha kartlagt risiko i samfunnshuset kan dere sette inn forebyggende tiltak som reduserer både sannsynligheten og konsekvensene for en uønsket hendelse. Analysen må revideres hvert fjerde år, eller ved endring av risiko- og sårbarhetsbildet.

 

Branninstruks

Branninstruks er en trinn for trinn veiledning på hva man skal gjøre dersom man oppdager brann eller brannalarmen er utløst. Nedenfor ser du to eksempler på branninstruks. Du vurderer selv hvilken rekkefølge punktene har ut ifra hva som er best for ditt lokale.

 

Utleieinstruks

En utleieinstruks er nedskrevne regler og retningslinjer leietaker må forholde seg til når de leier lokalet. Leietaker bør signere på at utleieinstruksen er lest og forstått. På denne måten er leietaker klar over hvilket ansvar som følger med ved å leie lokalet og er innforstått med hvilke regler og retningslinjer som gjelder.

 

Fagkyndig kontroll

Fagkyndig kontroll er en systematisk gjennomgang som utføres for å sikre at utstyret oppfyller kravene og at de fungerer som forutsatt. En slik kontroll skal gjøres på alt brannteknisk utstyr, som regel en gang i året.

 

Egenkontroll

Dere må dokumentere at det gjennomføres egenkontroll av bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr som har betydning for brannsikkerheten. Egenkontroll fanger fortløpende opp teknisk forfall og feil.

 

Rømningsvei

Fra forsamlingslokalet skal det være minst to utganger. I større lokaler bør det være flere.

Samlet fri bredde i utgangene bestemmes ut fra det antall mennesker branncellen er beregnet for. For dimensjoneringen av fri bredde legges det til grunn 1 cm pr. person. Hver enkelt rømningsvei skal ha minst 1,2 m fri bredde. Smalere dører telles ikke som utgangsdører og skal ikke merkes med markeringskilt.

 

Beregning av persontall

Dere regner kun med areal som publikum oppholder seg på over tid. Scene, kjøkken, bar, garderobe, toalett og lignende regnes ikke med i grunnflaten.

For oppholdsarealer uten sitteplasser beregnes det 0,6 m2 pr. person. Er lokale møblert med stoler og bord beregnes det 1,4 m2 pr. person.

 

Har dere for eksempel et lokale på 200 m2 kan dere regne slik:

Lokale uten faste plasser:       200 m2 / 0,6 m2 = 333 personer

Møblert lokale:                         200 m2 / 1.4 m2 = 142 personer

Dørbredde er en avgjørende faktor.