Info om organisering

 

Brann og redning

Gauldal Brann og Redning IKS, GBR, eies av kommunene Midtre Gauldal og Melhus i fellesskap. Selskapet ivaretar eierkommunenes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

GBR er organisert i tre avdelinger; administrasjon, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

Administrasjonen er lokalisert ved Melhus brannstasjon, hvor brannsjef/daglig leder har kontor. Administrasjonen har ansvar for økonomi, regnskap, lønn, personalsaker, innkjøp, sekretariat for representantskap og styre og saksforberedelser av aktuelle saker innenfor fagfeltet. Regnskapet føres av Melhus Regnskap AS. Utbetaling av lønn skjer via Melhus Regnskap AS. Personalavdelingen ved Melhus kommune yter rådgivning i personalsaker, ved lønnsforhandlinger og lignende.

Forebyggende avdeling ivaretar tilsyn med særskilte brannobjekter, behandling av saker i henhold til brannvernlovgivningen, utfører opplæring og brannverninformasjon, tilsyn med fyringsanlegg og feiing. Avdelingen har en leder, to branninspektører, en feierformann og 4 feiersvenner. Avdelingen er lokalisert med kontorer på Melhus brannstasjon og på Støren brannstasjon.

 

Styret

Styret i selskapet består av 5 representanter hvorav en er valgt av de ansatte. Styret har normalt 6 møter i året.

Styret har en funksjonstid på 4 år og velges av selskapets representantskap.

 

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av 4 representanter, 2 fra hver av eierkommunene. Ordfører fra begge kommunene er med i representantskapet.

Representantskapet er det organet hvor eierkommunene utøver politisk innflytelse og angir retning for videre arbeid. Representantskapet er også selskapets organ for behandling av klager.

Eierkommuner

mgk

Midtre Gauldal Kommune

950px-Melhus_komm.svg

Melhus Kommune