Info om organisering

Gauldal Brann og Redning IKS, GBR, eies av kommunene Melhus og Midtre Gauldal. Selskapet ivaretar eierkommunenes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

GBR er organisert i tre avdelinger; administrasjon, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

Administrasjonen er lokalisert ved Melhus brannstasjon, hvor brannsjef/daglig leder har kontor. Administrasjonen har ansvar for økonomi, regnskap, lønn, personalsaker, innkjøp, sekretariat for representantskap og styre og saksforberedelser av aktuelle saker innenfor fagfeltet. Regnskapet føres av Melhus Regnskap AS. Utbetaling av lønn skjer via Melhus Regnskap AS. Personalavdelingen ved Melhus kommune yter rådgivning i personalsaker, ved lønnsforhandlinger og lignende.

Forebyggende avdeling ivaretar tilsyn med særskilte brannobjekter, behandling av saker i henhold til brannvernlovgivningen, utfører opplæring og brannverninformasjon, tilsyn med fyringsanlegg og feiing. Avdelingen har en leder, to branninspektører, en feierformann og 4 feiersvenner. Avdelingen er lokalisert med kontorer på Melhus brannstasjon og på Støren brannstasjon.