Sotbrann

Dette gjør du ved en pipebrann / sotbrann

1. Ring 1-1-0
Ved en sotbrann skal brannvesenet kontaktes. Slokkingen av sotbrann bør du overlate til brannvesenet. Du ikke skal sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne.

2. Steng ventiler og luker
Hvis du oppdager sotbrann i pipa må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Er det fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet.

Hvis det ikke er fyr i peisen kan du stenge peisspjeldet.

3. Unngå spredning
Fjern alt brennbart som står i nærheten av skorstein, ildsteder og sot- og feieluker. Ved etasjeskillerne kan treverk og annet brennbart materiale komme inntil pipa. Når det brenner i pipa kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller. Hvis du oppdager at brannen sprer seg fra skorsteinen til andre bygningsdeler, kan du prøve å slokke med vann eller et brannslokkerapparat.

Hvorfor oppstår sotbrann
Avfallsstoffer fra forbrenningen har satt seg i skorstein og ildsted. Disse avfallsstoffene oppstår som en følge av det vi kaller en ufullstendig forbrenning. Flammer fra ilden, eller den høye temperaturen i ildstedet, antenner avfallsstoffene,- og sotbrannen er et faktum.

 

Faktorer som kan føre til ufullstendig forbrenning:

  • Fuktig ved (senker temperaturen)
  • Store vedkubber (senker temperaturen)
  • For mye trekk (røykgassene rekker ikke å forbrennes, taper energi, mer sot)
  • For lite trekk (for lite oksygen)
  • Brennbare væsker (for høy temperatur, antenne pipebrann)
  • Papir, aviser, juletre (kan antenne pipebrann, skaper mye sot)
  • Ufullstendig forbrenning skader miljøet

Fyringsforbud etterpå
En sotbrann kan skade fyringsanlegget som igjen øker risikoen for brann. Derfor blir det nedlagt et muntlig fyringsforbud på skorstein og ildsted av brannmannskapene på stedet ved slokkingen. Skorsteinen kan ikke benyttes før feieren har vært på tilsyn.

Feieren skal gjøre en vurdering om fyringsforbudet oppheves eller opprettholdes. Etter tilsynet utarbeides det en rapport som sendes eier.

Muntlig fyringsforbud/bruksnektelse fra brannvesenet er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 37, tredje ledd: Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt.

Kommunen plikter å gjennomføre tilsyn etter pipebrann. Dette er hjemlet i forskrift om brannforebygging § 17 andre ledd: Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.