Gebyrregulativ

Hvordan fastsettes gebyret

Feie- og tilsynsgebyret vedtas hvert år av kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal kommuner og beregnes ut fra at kommunene skal drive feie- og tilsynstjenesten til selvkost. Midler tatt inn gjennom feie- og tilsynsgebyret skal kun finansiere lovbestemt feiing og tilsyn. Servicetjenester utført av feiervesenet faktureres separat.

For å gjøre prosessen med utfakturering av gebyret mest mulig effektivt, er det vedtatt at gebyret skal sendes ut årlig. Gebyret beregnes pr. pipeløp tilknyttet ildsted med en sats basert på behovet for feiing og tilsyn slik den ble vurdert av feieren etter siste feiing/tilsyn. Ved beregning av gebyrsatsene er det tatt hensyn til at tilsyn er mer ressurskrevende enn feiing.

 

Gebyrregulativ for lovbestemt feiing og tilsyn gjeldende for året 2024:

Tilsyn og feiing Disse tjenestene er fritatt merverdiavgift Gebyr per år
Tilsyn Hvert 12. år kr. 164,70,-
Hvert 10. år kr. 195,00,-
Hvert 8. år kr. 244,70,-
Hvert 6. år kr. 261,30,-
Hvert 4. år kr. 493,10,-
Feiing Hvert 12. år kr. 63,50,-
Hvert 10. år kr. 76,40,-
Hvert 8. år kr. 95,70,-
Hvert 6. år kr. 126,00,-
Hvert 4. år kr. 191,40,-
Hvert 2. år kr. 380,90,-
Hvert år kr. 763,60,-

Innkreving av gebyret skjer en gang årlig, normalt i perioden januar/februar.

Innkreving av gebyr for feiing og tilsyn er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt Forskrift om brannforebygging § 17.